Willow – O creador

Willow O creador

Willow – O creador Lyrics

Artist: Willow
Song: O creador

Entende que esto respalda cada palabra que solto
Son eu e coma min un cento, pero nun cesto
E vai dentro un mais, só que vou contra min mesmo
E son eu quen vai, crece-lo mar de entre o cemento

Respeito, amor e raiba. Esta tormenta quen a amaina?
A ver o monte quén o queima?
A ver nun chyper quen me aguanta?
Todo o día dando largas, mentiras que xa cheiran

Wake up, fai algo coa túa vida
Que levas demasiado coa cabеciña escondida
Que así non se vai cura-la fеrida
Se sigues sendo escravo das súas expectativas

Que cando tiña a todos cerca
Mantiña pechada a porta
Agora volve a estar aberta
Por se deciden vir de volta

I eu sigo f#xindo, estou feito un escapista
Non tou nos bares ando a preparar conquista
Cos beats a lume, tolo, pasando revista
Vai tan mallada que me colle nunha pista

O Insta é a cárcere da cultura
Youtube metáfora de ditaduras
Músicos rallando en twitch para paga-las facturas
En pouco tempo non lles fai falta censura

Puras rimas crudas, quen me atura agora?
Tou collendo altura, tou pedindo a bola
Foi por disciplina, non por carambola
Respeita a doutrina, tas no rap game, hai que porlle horas

Debes ter mais modales, ou comerás molares
Rapeando puro flow, falando subnormales
Darío o Creador (Tamale, tamale, tamale)
AKA resposta, Iverson Allen

Flipas co polen de Alain, non sabes de onde salen
So sabes que van crudas, entre beef e verdade
Vimos arde-las Neves, durmimos nos portales
Nin ti nin o teu grupo ides conseguir que me cale

Tres anos na cova pra que fale, agora que calen
Que esta raiba que no peito boura
E de correr detrás da cenoura da liberdade
Asinou na miña pel, eu non tou feito de papel

Que non me estrane, que non me dane
Que non me preocupara que se quede
Que nada mellorara cando acabe
Nunca mellora nada cando acaba

Aquí ven outra crise de ansiedade
A ver se non se me nota na cara cando lles diga a verdade
Tou a tirar todo en matrículas que non aproveito
Joder que complicao facerse un home de proveito

E menos mal que teño casa, que teño teito
E unha familia que pon diante o peito
Tou a tirar todo en matrículas que non aproveito
Joder que complicao facerse un home de proveito

E menos mal que teño casa, que teño teito
E unha familia que pon diante o peito
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

O creador Lyrics – English Translation

Understand that this supports every word i loose
It’s me and like me a hundred but in a basket
And it goes inside one but just that I go against myself
And it is me who goes, to grow the sea from the cement

I respect, love and rage. This storm who saches her?
To see the hill who burns?
Let’s see in a chyper who holds me?
All day giving long, lies that already smell

Wake up, do something with your life
That you take too much with the hidden goat
That so won’t be cured the fNTARIDA
If you continue to be a slave to your expectations

Than when I had everyone close
Kept the door closed
Now it’s back to be open
In case they decide to come back

I keep running away, i’m made a escapista
I do not play in the bars I am preparing conquest
With the beats over fire, crazy, passing magazine
Goes so mesh that you catch me on a track

The Insta is the Culture Jail
YouTube Metaphor of dictatorship
Musicians scraping on Twitch to pay the bills
In a short time they don’t need censorship

Pure crude rhymes, who stops me now?
Tour picking up height, Tou asking for the ball
Was by discipline, not by carambola
Respect the doctrine, Tas in the Rap Game, you have to give you hours

You must have more modales, or you will eat molars
RAPING PURE FLOW, SPEAKING SUBNARMALS
Darío the Creator (Tamale, Tamale, Tamale)
AKA Answer, Iiverson Allen

Flipas with Alain’s pollen, you don’t know where they come from
You only know that they go crude, between beef and truth
We saw the snow, we slept in the portals
Neither you nor your group you are going to get me shut up

Three years in the cave for you to talk, now that they shut up
That this rage that in the chest boura
And to run behind the Cenoura of Freedom
Signed on my skin, I don’t make up of paper

May it not surprise me, that I don’t give me
That I hadn’t worried that if you stay
That nothing had improved when it is done
Never improves anything when it ends

Here’s another anxiety crisis
Let’s see if I don’t notice my face when I tell them the truth
Tou to pull everything in enrollments I don’t take advantage of
f#ck that complicates it to make a man of profit

And less bad i have home, that i have roof
And a family that puts in front of the chest
Tou to pull everything in enrollments I don’t take advantage of
f#ck that complicates it to make a man of profit

And less bad i have home, that i have roof
And a family that puts in front of the chest
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Willow Lyrics – O creador

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022