tede – bomby na miasto (droga do odkupienia)

tede bomby na miasto (droga do odkupienia)

tede – bomby na miasto (droga do odkupienia) Lyrics

Artist: tede
Song: bomby na miasto (droga do odkupienia)

Na, na, na, miasto lecą bomby
Mógłbyś przypisać to tekstyliom, ale to nie tak
Pamiętasz track jak wydawałem pierwszy milion?
Weź aerozol tylko, rozpyl go

Serce płonie, o nie ono nie wystygło
Pamiętasz: “daj sobie spokój, po co robić zamęt”?
Weź do ręki flamek permanent
Szyby skreczowane to moja robota

Drapałem szyby jak dje dziś mój wokal
Miejska piechota komando bombing
Miejska robota, miejskie hobby
To ekspresja w stanie lotnym, wiesz?

Miejski pejzaż na miasto lecą bomby
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Dziś widziałem na mieście zajebisty tag
Parę lat temu chciałbym robić wpisy tak
Lecz wybrałem długopisy dissy rap

Dziś na ulicy pisze inny skład
I fakt dziś gdzieś daleko jestem ja
Ale marker rabeko jeździ w lewych drzwiach
To jak geny – przemyśl, lubię sobie maznąć

Czasem robię to i zdobię swoje miasto
Cudownie, nie czuję się gwiazdą, lecz przechodniem
Kiedy mam melodię, to taguję jg
Robię to godnie i staromodnie

Bombię na zwrotkach, ty bombisz miasto pod nie
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Czy to sztuka, czy przestępstwo, mnie to raczej boli w chuj
Bo przestępstwo to jak z miejsca zbrodni zjeżdża w folii trup
Towar na kartony, kilka (?)

Zawijamy chromy, aby zmotać jakiś bombing, boom
To nie louis vitton, banksy, serca na sznurkach
Farby w rękach typografów, kreślarzy rodem z podwórka
Fantastyczna trójka: chrom, bisco i finish

Nie pro~disco i (?), nie bądź pizdą, nie kminisz?
Chromy nie znikną, choćby wszystko czyścili
Bo to miasto nad wisłą ma tysiąc imion i styli
Zwarte ekipy przechodzą miastem do linii

W rękach marker, kilku z nich zamienia chleb na farbę
Ja jadę z nimi, odpalę low na watch~out’cie
Od paneli po chore, na zawsze sok robi pałkę
Patrz, co się porobiło, srebro zniszczyło

Udają, że nie widzą, nie zapomną tych imion
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Dziś bombię rapem mikrofon jest fat capem
Bit jest ścianą, studio robi za warszawę
Robię to samo – ręka w kiermanę po flamek

I taguje te kartki i to są tagi nagrane
Piszę wersety – na miasto lecą bomby
Jak leciały rakiety v2 na londyn
Zamknąć mordy, dzień dobry

Zamknąć j~py, czas zacząć liczyć straty
Czas dojść do wniosków, czy to jest tag na kiosku
Czy to jest rap? tu tak i tak to jest rozkurw
Po prostu bombimy cały czas w to

Po polsku bomby lecą na miasto, sprawdź to!
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
Ej, patrz, co się dzieje ziom
Ma miasto lecą tony bomb
To wielkie joł znowu rewir bombi

Na, na, na miasto lecą bomby
LIRIK YANG LAGI HITS MINGGU INI
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

bomby na miasto (droga do odkupienia) Lyrics – English Translation

On, on, on, the city is flying bombs
You could assign it to textiles, but that’s not like that
Do you remember the track when I spent the first million?
Take the aerosol only, sprayed it

The heart is burning, it did not cool down.
Do you remember: “Give me a break, why make confusion?”
Take the permanent flamek
Curned windows are my job

I was scratching the windows like my vocal today
Municipal Infantry Commando Bombing
Municipal Robot, Municipal Hobby
It’s expression in a volatile state, you know?

The city landscape on the city is flying bombs
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Today I saw a great tag in the city
A few years ago I would like to do entries yes
But I chose Dissy Rap pens

Today, a different composition writes on the street
And the fact today is somewhere far away
But Marker Rabeko rides in the left door
It’s like genes – Przemyśl, I like to shine

Sometimes I do it and decorate my city
Wonderful, I don’t feel like a star but a passerby
When I have a melody, I tag JG
I do it with dignity and old -fashioned

I bomb on verses, you bombisz city under them
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Whether it is art or crime, it rather hurts me in a dick
Because a crime is like a crime scene
Goods for cartons, several (?)

We wrap chromes to piss some bombing, boom
It’s not Louis Vitton, Banks, hearts on the strings
Paints in the hands of typographers, drawers straight from the yard
Fantastic Three: Chrome, Bisco and Finish

Not pro ~ disco and (?), Don’t be a pied, don’t you?
Chromy will not disappear, even if they cleaned everything
Because this city on the Vistula has a thousand names and styles
The compact teams go to the line with the city

In the hands of a marker, several of them turn bread into paint
I am going with them, I will start a low watch ~ out.
From panels to sick, the juice makes a stick forever
Look what was done, the silver has destroyed

They pretend they can’t see, they won’t forget these names
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Today, the microphone is bombing with rap is a fat cap
The bit is a wall, the studio is doing for Warsaw
I do the same – hand in the Flamek management

And tags these cards and these are the tags recorded
I write verses – bombs are flying on the city
How V2 rockets were flying to London
Close, good morning

Close it, it’s time to start counting the losses
It’s time to come to the conclusions of whether it is a tag on a kiosk
Is this rap? This is how it is so relaxed
We just bomb all the time in it

In Polish, bombs are flying to the city, check it!
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Hey, see what is going on
The city has a ton of bombs
This is a great yoł again a bomb district

On, on the city, bombs are flying
Lirik Yang Lagi Hits Minggi Ini
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

tede Lyrics – bomby na miasto (droga do odkupienia)

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2012