Samoerai – Gladiator

Samoerai Gladiator

Samoerai – Gladiator Lyrics

Artist: Samoerai
Song: Gladiator

Welkom int Colosseum, de wereld’s meest bloederige arena
Tis et ruim van gladioaters, leeuwen, paarden en hyena’s
Woa dat et bloed vergoten wordt, e moordend ritueel
Das ier Rome, we geven junder brood en junder speeln

Gladioaters oendergoan joarenlange trainingsessies
Zukke investering zomo verliezen is ut dе kwestie
Et grote gros van dе gevechten is nie anders
Dan een woare afslachting van slaven en krijgsgevangen

Vandage ist er e special, e strijd tussen titanen
2 vree ervoaren gladioaters gon straks oog in oge stoan
Et wordt et echt spektakel, heel de middag ist ol bezig
En nu zien we der biena, de keizer zelve is anwezig

De latste slachting is olwere ofgelopen
De 3 leeuwen zijn vuldoan weer in under kot gekropen
De restanten van de lijken worden vree rap vergoard
En de arena voorbereid met anpassingn an et decor

Der worden 2 immense vuurkorven angestoken
In et midden van et strijdveld, tpubliek is warm ant lopen
Je oort de strijdkreten van ut de tribune komn
Ze zien der kloar voorn, de gladioaters meugn buttnkomn

Doar is krijger Soema, de barboar, de ziener uit et oosten
In de woestijn tussen de leeuwen getraind voe te vermoorden
E meter 87, e vers geslepen zwoard
En e traditionele vechtershelm en Soema is kloar

De krijger an de overkant is Brutos de Bezetene
Ol joaren ongeslagen kampioen en overlevende
2 meter 20 groot, 140 killo spieren
E verzameling an litekens die ze heel ze lichaam sieren

Tzien souvenirs, herinnering an slachtpartijen
Volgens legendes is Brutos in stoat voe af te zien
Toet up et punt daj niemi zoe geloven dat et kan
Nog nooit et ie e strijd verloren zelfs nie van 300 man

Ze treffen in et midden, ze buigen, ut respect
E seconde loater trekt Brutos ze mes
En zet de aanval in zoender te hesisteren, Soema is verast
En krijgt in deerste vuf seconden direct e eerste kleine kras

Tpubliek wordt wild, mo Soema gift gin kik
Ne checkt de snee up zen oarme en smiet Brutos e kille blik
Et zwoard komt ut de schede, Brutos pakt ze bijl
En beide stormn up mekoar of, de spanning is te peiln

In ieder zitje int publiek, een eerste echt contact
De wapens kletteren en kletsen, ze slaon met olle macht
Tgeluid van et metaal da mekoar treft is oorverdovend
Ieder slag snijdt deur de lucht ol addn ze de kracht van goden

Et vlees rukt open, et bloed is ol ant gieten
Beide zien ze af en toe in stoat et wapen just te klieven
Brutos ontploft, grijpt Soema in ze middel
Ramt em vlak tegen de grond, nu wordt et ingewikkeld

Sloat et zwoard van ut zen handn, Soema liekt verdoofd
Want Brutos slaot em 5 keers met ze blote vusten up zen hoofd
Mo schijn bedriegt in de meeste gevalln, ne doet alsof
Dat ie butn bewustzijn is, en Brutos makt et wa te hof

Ne stapt van ze tegenstander weg en makt ne geruchte
Smiet ze bijl weg in de verte, smiet zen oarms in de lucht
Mo das ook et moment woabij dat olles word gewijzigd
Want de keizer en nog e verassing wachtend voe de krijgers

Ze worden vo de leeuwn gesmeten, euh, letterlijk
Van olle kanten oorn ze gebrul en twordt intenser
Up de rechterkant schuft er e poorte open en direct
Verschijnen der 3 kolosale monsters met kwijl in under bek

Soema springt recht, kiekt rond em en beseft
Dat Brutos niemir anwezig is in d’arena, hij is weg
De 3 chimera’s lopen up em of mo ze en pech
Want ieder leeuw verliest onmiddelijk ze kop in et proces

En doar is Brutos were
Ut et poorte komt ie up e perdenstel gereden
Mo voe Soema ist genoeg gewist, de druppel is gelandt
Ne kijkt rond em, en pakt Brutos zen eigen bijl in z’n hand

Die komt vanut de verte up em of up vulle toern
Soema concentreert, tracht em niemi te veroeren
En ne smijt de bijl lik of dat ie zo licht is lik e veer
E seconde loater wordt Brutos zen oarme geamputeerd

Tpubliek ontploft, de keizer explodeert
Brutos volt van ze strijdwagen en ku niemi boegeern
Ze wos et nie gepland, zo ad niemand et gepeisd
Grote stoatslieden woarn voe’t gevecht van ver gereisd

De grotste gladioater dat de wereld et gezien
Ligt nu met 1 oarme nere up ze knIeën
Ne snikt en vraagt vergiffenis, ne smeekt achter ze leven
Mo Soema is beslist, der meug mo 1 twien overleven

Ne zet e stap vorut, en wederom trekt ie ze zwoard
Tgevecht et lang gedeurd mo nu ist kloar
Nog e kleine stap vorut en 1 zwooai zorgt voe bloed up et decor
Vanaf nu kent iedereen de name Soema de Barboar
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Gladiator Lyrics – English Translation

Welcome Int Colosseum, De Wereld’s most bloody arena
Tis et spacious of Gladioaters, Lions, Horses and Hyenas
Woa that the blood is shed, the murderous ritual
Das Irish Rome, we give Jouder Brood and Jouder Speeln

Gladioaters Oendergoan Joarenlange training sessions
Zukke Investment Zomo Losing is ut Dе matter
He’s big major by Dе fighting is not different
Then a woare slaughter of slaves and prisoners of war

From day is there special, he battle between Titans
2 Vree Erwoaren Gladioaters Gon soon Eye in Oge Stoan
It will be a real spectacle, Ist Ol all afternoon
And now we see the Biena, the emperor itself is anwezig

The latter slaughter has or run out of Olwere
The 3 lions have crawled Vuldoan again in Under Kot
The remains of the corpses are going to be a lot of rapid
And the arena prepared with Anpassingn an et decor

Der become 2 immense fire pits angestonas
In the middle of the battlefield, Tpublic is warm ant walking
Your Oort The Battle cries of Ut De Tribune Komn
They see the Kloar roach, the Gladioaters Meugn Buttnkomn

Doar is Krijger Soema, the Barboar, the seer from Et Oosten
Trained in the desert between the lions to kill Voe
E Meter 87, E freshly sharpened ZZOARD
And the traditional fighters helmet and Soema is Kloar

The warrior and the other side is gross the madman
Ol Joaren undefeated champion and survivor
2 meters 20 in size, 140 killo muscles
E collection of litekens that they decorate whole body

Tien Souvenirs, Memorial an Slaughter
According to legends, gross can be abandoned in Stoat Voe
Toet up et point daj niemi zoe believe that it is possible
Never before the battle even lost even 300 men

They meet in the middle, they bow, ut respect
E second loater pulls gross she knife
And put the attack in a kisser, soema is surprised
And gets first small scratch in the most fuf seconds

Tpublic Get Wild, Mo Soema Gift Gin Kik
Ne checks the cut -up Zen Oarme and Smiet Gross E cold can
Et Zakoard comes ut de Schede, gross she takes ax
And both Stormn Up Mekoar or, the tension is too gauge

In every seat in the audience, a first real contact
The weapons clatter and chat, they slaon with might power
Tanguid van et metal da mekoar is deafening
Every battle door cuts the air ol addn them the power of gods

Et flesh pulls open, it is blood is ant casting
Both see them occasionally cleaving in Stoat et Wapen Just
Gross explodes, soema intervenes in them
Rams EM flat against the ground, now it is becoming complicated

Sloat et zoard van Ut Zen Handn, Soema Liekt stunned
Because gross losot em 5 times with them bare vusten up zen head
Mo appears to be deceiving in most cases, ne pretends
That he is butn is a consciousness, and gross makes et wa te Hof

Ne steps away from her opponent and makes a rumor
They fool them ax away in the distance, smite zen oarms in the air
Mo das also the moment woabij that olles is being changed
Because the emperor and still surprise are waiting for the warriors

They are thrown to the lion, uh, literally
From Olle sides she roars and twords more intensively
Up the right side of the gate and immediately
Appear of the 3 colossal samples with drool in Under Bek

Soema jumps straight, peaks around em and realizes
That gross niemir is anwezig in d’Arena, he is gone
The 3 chimera’s are up to em or mo they and bad luck
Because every lion immediately loses them head in the process

And doar is gross were
Ut Poorte comes to ride
Mo
Ne looks around em, and grabs gross zen own ax in his hand

It comes from the distance up em or up filler tour
Suma concentrates, EM Niemi tries to perform
And ne throws the ax lick or that it is so light lick e spring
E second Loater is amputated gross zen oarme

Tpublic explodes, the emperor explodes
Gross volts of them
She wos et nie, so no nobody stated
Large Stoatslieden Woarn Voe’t Battle from Ver Reisd

The biggest gladioater that the world has seen
Is now with 1 oarmed nere up they knees
Ne sobs and asks forgiveness, ne begs behind them
Mo Soema has been decided, the Meug Mo 1 Twien survival

Ne takes a step for the way, and again he pulls them zoard
Times torn
Still small step Vorut and 1 Zwooai takes care of blood up et decor
From now on everyone knows the name Suma de Barboar
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Samoerai Lyrics – Gladiator

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Release Year: 2022