Can-I-Bitch – Eminem

Can-I-Bitch Eminem

Can-I-Bitch – Eminem Lyrics

Artist: Can-I-Bitch
Song: Eminem

“Чичо Маршъл, ще ни разкажеш ли приказка за лека нощ?”
Хайде!
Сега, едно време, не много отдавна
Имаше рапър, който щеше да гръмне

Обаче албумът му дойде и не беше толкова добър
Мисля, че стана олово, или двойно мед-дърво
Така че тези наивни малки фенове, те бяха подведени
От зубърска интернет хип-хоп глава

“Аз и ти, Клеф, ще направим малко пари.”
“Вземи тази сребърна боя и ми боядисай задника.”
Хей, мистър, би ли желал да бъдеш свидетел на
Боя по задник който ще приложа

На този заднико-целуващ малък вагинален мехур
Стенибъс, малка сестра на Маршъл Матърс
И в този ъгъл имаме “Мистър
Нямайки-Го”, то е ядосаният, зловещият

Д-р Лошо, с неговата торба от трикове за
Този малък антагонист педал
Куро-смучещ бивш-Ел Ел Куул Джей фен от Уиндзор
На път съм да убия малкият Кени-Педал-Канифф-ста

Копеле, не искам да трябва да те дисна
Канибъс, къде си по дяволите? Липсваш ми!
Кени-кучко, ох, Кени-кучко
Защо си, Кени-кучко

Моля те кажи ми какво се случи със този стил, с който рапираше
Кани-кучко, ох, Кени-кучко
От Лос Анджелис ли си
Ню Йорк, или просто чистач

От Канада? Ох, Кени-кучко
Сега, от начало, не разбрах наистина това
Представи си ме, за секунда
Разпускам в Прилепското Имение когато

Изведнъж някаква глупост попада на скенерите, то е
Кени-кучка, на някакви ‘Стан Живее’ глупости
Оплаши ме отначало; човек, това е болно
Но аз, също толкова болен, този конфликт

Ми дърви кура повече от аритметика
И знам как вие, завистливите, завиждате
Трябваше да знам по-добре от първите няколко писма които ми изпрати
В първите две писма, ти ми казваше глупости като например

Че ме уважаваш, като всеки нормален ЕмСи
В третото писмо ме питаше как може да не върна
Нито едно писмо от тези в Шейди Рекърдс, който ми остави
В четвъртото писмо: “Слим, ти наистина започваш да ме разтройваш”

В петото писмо има бомбена заплаха на сградата ни
Това лудо копеле наистина се опитва да ме убие
Върнах се и прочетох първите няколко писма, на които пишеше
Някакви глупости за писмо, което си ми оставил

Мамка му! Това не е Е, това е А!
Този пич иска да ми остави ‘масаж’, той е гей!
Веднага съм на телефона с д-р Дре
“Имаме плашило,” “Маршъл, на път съм.”

Кени-кучко, ох, Кени-кучко
Защо си, Кени-кучко
Моля те кажи ми какво се случи със този стил, с който рапираше
Кани-кучко, ох, Кени-кучко

От Лос Анджелис ли си
Ню Йорк, или просто чистач
От Канада? Ох, Кени-кучко
В точно две секунди, Дре е при къщата ми

Единственото нещо е, и двамата знаем къде това дете живее
И нито един от нас има канадско гражданство
“Мамка му. Ох, Дре, един момент, това е!
Само трябва да използваме малко турбо-ускорение

Можем да прелетим над границата!” “Хайде!” 〈лууш〉
Заминаваме за Торонто и набираме скорост
“Какво беше това? Ох, Джърмейн Дюпри.”
“Заеби го,” продължи, няма време за губене

“Чакай, дай назад. Удари го още един път, за всеки случай.”
“Окей,” по дяволите, сега се влачи под колата
“Еми, само още трийсет хиляди мили!”
Междувременно, аз и Дре се опитваме да разговаряме

Опитваме се да намерим причина за непрестанната омраза
И се опитваме да намерим какво се случи с ‘Джърмейн Пропейн’
“Не може да е отпаднал толкова силно.” Няма начин!
Какво стана с начинът, по който рапираше

Когато беше скандален?
Този Кенибъс се превърна в телевизионен евангелист!
Плюс, той рапира с нормалния му глас
〈Четири удара〉 “Какво беше това?” “Пет Шоп Бойс”

Пристигаме на моста, където последно беше намерен
Трупът му все още се движеше, но задникът му беше изгнил
И малко миришеше на Кортний Лов
Мислех си, че ако го набода с вилица е готов

Така че го набодох два пъти, продължавах да го ударям–Боже!
Не иска да умре! Този човек е като набита жена!
Той е като Ким: продължава да се връща за още
Но не иска да се бие обратно, пукнах му челюстта

Изчакай! ‘Бъс, спри да се сгъваш!
Удари ме в гръдния кош, накарай ми раменете да се допрат
Направи нещо! Поне една ударна линия!
Хайде! Докато метърът отчита Девет! Девет! Девет-

Десет и девет процента от моите фенове са руси!
‘Бъс, хайде, отговори ми, човек, отговори!
Кажи ми за слънцето, дъжда, луната и звездите!
Интергалактични метафори от Марс!

Суров до пода, суров като Резервоарни Кучета!
Отхапи още един ред от песента на Редман!
Внезапно, пънчето на ръката на умрял
От джудже се протяга от под колата

Джей Ди е! Това копеле не иска да умре също!
Дре започва да го пръска с кенове етер
Заблатихме кучката в него; нагазихме кучката отново
“Комптън!” “Детроит, кучко, говори още глупости отново!”

“Нагази го!” “Смени крака!” “Нагази го!” “Смени отново!”
“Дре, добре, умрял е, човек, стига си го ритал!
Мисля, че Станибъс скочи от моста отново!” (“Ахх!”)
“Мамка му,” Изчезна отново, йо, няма го, направи го отново!”

Кени-кучко, ох, Кени-кучко
Защо си, Кени-кучко
Моля те кажи ми какво се случи със този стил, с който рапираше
Кани-кучко, ох, Кени-кучко

От Лос Анджелис ли си
Ню Йорк, или просто чистач
От Канада? Ох, Кени-кучко
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

Eminem Lyrics – English Translation

“Uncle Marshall, will you tell us a good night tale?”
Come on!
Now, at one time, not long ago
There was a rapper that would thunder

However, his album came and was not so good
I think it became lead or double honey
So these naive little fans, they were misled
From a bison internet hip-hop head

“Me and you, Kleff, will make some money.”
“Take this silver paint and paint my ass.”
Hey, Mr., would you like to be a witness to
An ass. I will apply

On this vertex-coarse small v#ginal bladder
Stenbus, little sister of Marshall Matthens
And in this angle we have “Mr.
Not by not, “it is the angry, the sinister

Dr. bad, with his bag of tricks for
This small antagonist pedal
Curo-sucking former-El Kooul Jay Fan from Windsor
I am about to kill little Kenny-Pedal-Kaniff-Sta

b#stard, I don’t want to have you disguised
Kanbus, where are you the hell? Miss you!
Kenny-Puchko, Oh, Kenny-Puchko
Why are you, Kenny-Puchko

Please tell me what happened to this style that rapes
Kani-Puchko, Oh, Kenny-Puchko
You are from Los Angeles
New York, or just a cleaner

From Canada? Oh, Kenny-Puchko
Now, from the beginning, I didn’t really understand that
Imagine me for a second
Lame

Suddenly some nonsense falls on the scanners, it is
Kenny-bunch, on some ‘loom lives’ nonsense
Complain me at first; man, this is sick
But I, equally ill, this conflict

My tree chicken more than arithmetic
And I know how you, the envy, envy
I should have known better than the first few letters that sent me
In the first two letters, you told me nonsense such as

That you respect me like any normal EMSI
In the third letter he asked me how he might not return
No letter from those in Sheadi Records that left me
In the fourth letter: “Slim, you really start to break me”

In the fifth letter there is a bomb threat of our building
This crazy b#stard is really trying to kill me
I returned and read the first few letters that wrote on
Some nonsense for a letter you left me

Shit! This is not, it is!
This dude wants to leave me a “massage”, he’s gay!
I am immediately on the phone with Dr. Dre
“We have a scarecrow,” “Marshall, I’m on the way.”

Kenny-Puchko, Oh, Kenny-Puchko
Why are you, Kenny-Puchko
Please tell me what happened to this style that rapes
Kani-Puchko, Oh, Kenny-Puchko

You are from Los Angeles
New York, or just a cleaner
From Canada? Oh, Kenny-Puchko
In exactly two seconds, Dre’s at my house

The only thing is, we both know where this child lives
And none of us has Canadian citizenship
“Shit. Oh, Dre, one moment, that’s it!
We only have to use a little turbo-fusion

We can fly over the border! “Come on!” 〈Luush〉
We leave for Toronto and pick up speed
“What was it? Oh, Jermein Du Profit.”
“Put it,” continue, there is no time to waste

“Wait, give it back. Hit it one more time, just in case.”
“Okay,” damn it now dragging under the car
“Emmy, only thirty thousand miles!”
Meanwhile, me and Dre are trying to talk

We try to find a reason for the constant hate
And we try to find what happened to ‘Jermein Pepopain’
“It cannot be so filed.” No way!
What happened to the way he raped

When he was scandalous?
This Kennibus has become a television evangelist!
Plus, he rapes with his normal voice
〈Four strokes〉 “What was that?” “Five Shop Boys”

We arrive at the bridge where it was last found
His corpse was still moving, but his #ss was rotten
And a little smelled of courty hunting
I thought if it was a fork it was ready

So I got it twice, I kept hitting it – a good time!
He doesn’t want to die! This man is like a pounded woman!
He is like Kim: He continues to return for more
But he doesn’t want to fight back, I cracked his jaw

Wait! ‘Bus, stop folding!
Hit me in the chest, make my shoulders touched
Do something! At least one shock line!
Come on! While the meter reads nine! Nine! Nine-

Ten and nine percent of my fans are blond!
‘Bus, come on, answer me, man, answered!
Tell me about the sun, rain, moon and stars!
Intergalactic metaphors from Mars!

Raw to the floor, raw as tank dogs!
He bites another line of Redman’s song!
Suddenly, the stump on the hand of a dead
From a dwarf stretches from under the car

Jay Di! This b#stard doesn’t want to die either!
Dre begins to spray him with canni ether
We swore the b#tch in it; We struck the b#tch again
“Compton!” “Detroit, b#tch, talk more nonsense again!”

“Stay it!” “Change your legs!” “Stay it!” “Change again!”
“Dre, well, he died, a man, as long as you kicked him!
I think Staninbus jumped out of the bridge again! “(” Ahh! “)
“Shit,” he disappeared again, yo, he doesn’t, do it again! ”

Kenny-Puchko, Oh, Kenny-Puchko
Why are you, Kenny-Puchko
Please tell me what happened to this style that rapes
Kani-Puchko, Oh, Kenny-Puchko

You are from Los Angeles
New York, or just a cleaner
From Canada? Oh, Kenny-Puchko
Find more lyrics at https://dcslyrics.com

Can-I-Bitch Lyrics – Eminem

Please support our site by sharing it.
And please follow our site to get the latest lyrics for all your favourite songs.

Please support the artist and us by purchasing your favourite music thru our Amazon Music and Apple Music links 🙂

You can purchase their music thru
DCSLyrics.com Amazon Music    DCSLyrics.com Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases